Obchodní podmínky

 

1. Základní údaje

Dodavatel:

Richard Vitásek, Náves 9, Pohořelice 76361 (dále jen dodavatel).

Dodavatel je plátcem DPH.

IČO: 72397314

DIČ: CZ7911234155

Kontaktní údaje:

tel: +420 577 944 110, mob: +420 604 273 572

email: autodilyvit@seznam.cz

 

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.autodily-vitaskovi.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

Pro objednání zboží nejprve zákazník vybere zboží, dále řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Cenu za dopravu zákazník najde v sekci Doprava těchto obchodních podmínek.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejímu odsouhlasení.

 

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

Před vyřízením objednávky dodavatel vždy poskytuje závazné potvrzení objednávky. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení.

Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v nejkratší době přepravcem či poskytnuto k osobnímu odběru. Obvykle však do 2 až 5 pracovních dní od závazného potvrzení objednávky. V případě, že by byla lhůta dodání delší, zákazník bude o prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

Doprava

Dodání zboží přepravcem (PPL) – Dodání zboží přepravcem po České republice je zpoplatněno

částkou 150 Kč a to v případě, kdy celková výše objednaného zboží nepřevyšuje částku 3 000 Kč s DPH.

V případě, že celková hodnota zákazníkem objednaného zboží je vyšší než 3 000 Kč s DPH, poskytuje dodavatel dopravu po České republice zdarma. V případě využití služeb dopravce platí zákazník celou

částku objednávky hotově při převzetí zboží.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Dopravce tento záznam neprodleně odevzdá dodavateli. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

4. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání a zákazník se s dodavatelem nedohodl na jiném způsobu plnění.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení se smlouva od počátku ruší.

Zákazník vrátí nebo nahradí dodavateli a dodavatel zákazníkovi veškerá přijatá plnění.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to buď elektronicky na emailovou adresu autodilyvit@seznam.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo daňového dokladu a

datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Zboží nelze poslat na dobírku.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část složenkou či převodem z účtu. Forma plnění je závislá na dohodě se zákazníkem a je uskutečněna nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží.

Právo dodavatele na odstoupení od smlouvy

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

5. Reklamační řád

V případě, že zboží, které od dodavatele zákazník obdržel, je vadné, nefunkční či poškozené, nebo došlo k záměně zboží, má zákazník za povinnost oznámit zjištěné vady co nejdříve, nejpozději však do 5 pracovních dnů, emailem na adresu: autodilyvit@seznam.cz , případně telefonicky na telefonním čísle +420 577 944 110 nebo písemně na adresu sídla společnosti dodavatele. Zboží, které zákazník reklamuje, je nutné po domluvě vrátit doporučeně na adresu společnosti dodavatele. Zboží musí být v původním obalu včetně dokladu o zakoupení.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího o způsobu vyřešení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené špatným používáním produktů, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením. Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:

• Zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, • Občanský zákoník Část osmá, Hlava druhá, Oddíl čtvrtý

- Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a

zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.autodily-vitaskovi.cz nejméně 5 pracovních dnů před účinností nových obchodních podmínek.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  VE FIRMĚ Richard Vitásek, Náves 9, 76361 Pohořelice, IČ: 72397314

 

Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá. Osobní údaje, které nám poskytnete, se zavazujeme chránit a nakládat s nimi dle platných právních norem. Následující body vysvětlují principy ochrany osobní údajů v naší společnosti.

V případě dotazů, žádostí ohledně zásad zpracování a uplatnění svých práv jako subjektů osobních údajů se můžete obracet písemně na adresu sídla firmy nebo mailem na autodilyvit@seznam.cz

 1. KDO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

Správcem osobních údajů je firma Richard Vitásek, Náves 9, 76361 Pohořelice, IČ: 72397314 (dále jen „správce“.)

Správce shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu pro uskutečňování své podnikatelské činnosti a vždy v souladu s platnými právními předpisy.  Zpracování osobních údajů není hlavní činností správce. Jde o aktivitu, která napomáhá k naplňování podnikatelské činnosti správce.

 2. ODKUD ÚDAJE ZÍSKÁVÁME

Zásady zpracování se vztahují na sběr osobních údajů z těchto oblastí:

 • formuláře umístěné na internetových stránkách www.autodily-vitaskovi.cz
 • plnění obchodních smluv
 • osobní jednání se subjekty osobních údajů
 • veřejně dostupné zdroje a rejstříky.

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Plnění smluv (zejména plnění smluv o spolupráci s obchodními partnery, kupních smluv se zákazníky apod.);
 • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy).
 • Emailing (zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb prostřednictvím emailingu a to pouze po aktivním souhlasu příjemce zpráv) 
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronické komunikace (žádost o vygenerování hesla Eshopu přes eshop, vyžádané i nevyžádané formuláře zaslané elektronicky na firemní maily).
 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů správce např. Ochrana bezpečnosti osob a majetku)

 

4. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování:

Jméno a příjmení

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Emailing, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronické komunikace

Kontaktní adresa

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Emailing, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronické komunikace

E-mail

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Emailing, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronické komunikace

Pracovní zařazení

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Emailing, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronické komunikace

Telefonní číslo

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Emailing, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronické komunikace

Číslo účtu

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce

IČ, DIČ

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronické komunikace

VIN a další informace o motorovém vozidle jako značka, typ vozidla, rok výroby, SPZ

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronické komunikace

 Zvláštní kategorii osobních údajů správce nezpracovává.

 

5. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpřístupňuje osobní údaje v nezbytné míře pouze oprávněným zaměstnancům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů sjednaných na základě zpracovatelských smluv, přičemž jsou respektovány zásady ochrany soukromí subjektů osobních údajů spolu s veškerými právními povinnostmi a odpovědnostmi vyplývajících z platných právních předpisů.

Správce zabezpečuje osobní data tak, aby nemohlo dojít k jejich změně, zničení, ztrátě či zneužití. Přístup k tištěným dokumentům je fyzicky zabezpečen a umožněn jen oprávněným osobám.

Správce neposkytuje osobních údaje mimo území EU.

 

6. ZPŮSOB A DOBA ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje jak manuálně, tak automatizovaně. Osobní údaje jsou uchovávány jak v listinné, tak elektronické podobě.

Osobní údaje jsou zpracovávány na nezbytně nutnou dobu, tak, aby byl naplněn účel, pro nějž byly shromážděny. Osobní údaje, které správce považuje za neaktuální, okamžitě maže.

  

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Emailing

po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronické komunikace

po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku či po dobu trvání příslušného uživatelského účtu

                                                                                    

 

7.  INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Správce rozesílá nepravidelně prostřednictvím emailingu obchodní sdělení obsahující informace o produktech či slevové akce.  Emailing je rozesílán pouze za podmínky poskytnutí dobrovolného souhlasu, který může být kdykoli písemně či prostřednictvím odkliknutí odkazu v mailu odvolán. Neposkytnutí souhlasu s emailingem nemá vliv na plnění smlouvy.

 

8. VAŠE PRÁVA

 

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva.

 • Právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku u dozorového orgánu, tj. Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Údaje poskytujeme do 30dní bezplatně. Pouze v případě zjevně nedůvodných, nepřiměřených či opakujících se požadavků subjektu osobních údajů může správce uložit poplatek za úkony spojené s vykonáním požadavku.

 

 

V Napajedlích dne 1.7.2020.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1.7. 2020.